فضای پشتیبان (هاست بک آپ)

500 مگابایت


 
1,500 تومان

500 MB فضا

50 گیگابایت پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

1000 مگابایت


 
3,000 تومان


3,000 هزینه تنظیم

1000 MB فضا

100 گیگابایت پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

2000 مگابایت


 
5,000 تومان

2000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

3000 مگابایت


 
7,000 تومان

3000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

4000 مگابایت


 
10,000 تومان

4000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

8000 مگابایت


 
20,000 تومان

8000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

15000 مگابایت


 
30,000 تومان

15000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

30000 مگابایت


 
60,000 تومان

30000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

60000 مگابایت


 
90,000 تومان

60000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

90000 مگابایت


 
150,000 تومان

90000 MB فضا

نامحدود پهنای باند

DirectAdmin کنترل پنل

مجاز استفاده از رپيدليچ

بله تحویل آنی

نامحدود FTP

بله فعال بودن PHP

نامحدود addon domain

نامحدود park domain

نامحدود ساب دامین

نامحدود سایر امکانات

بله تحویل آنلاین

ma

ارسال پیامک بلک لیست