گواهینامه امنیتی ssl

Comodo PositiveSSL


 
36,960 تومان
Anual

128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 USD مبلغ وارانتی


EssentialSSL


 
49,680 تومان
Anual

128/256 bit کدینگ
99% سازگاری با مرورگرها
دامنه نوع معتبر سازی
ثابت نوع Site Seal
آنی تحویل و صدور
10,000 $ مبلغ وارانتی


ای پی اختصاصی


 
15,000 تومان
Mensual

ma

ارسال پیامک بلک لیست