ورودی گوگل 200 ثانیه ای

ورودی گوگل 200 ثانیه ای

تستی 10 روزه


 
39,000 تومان

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 497 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 1 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)


597 ورودی روزانه


 
121,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 597 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 1 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 121 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 312 هزار تومان


697 ورودی روزانه


 
152,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 697 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 2 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 152 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 427 هزار تومان


1000 ورودی روزانه


 
210,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 1000 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 2 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 210 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 540 هزار تومان


1397 ورودی روزانه


 
335,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 1397 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 4 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 335 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 880 هزار تومان


1597 ورودی روزانه


 
335,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 1597 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 2 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 335 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 862 هزار تومان


2000 ورودی روزانه


 
480,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 2000 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 4 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 480 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 1,260,000 هزار تومان


3000 ورودی روزانه


 
630,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 3000 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 2 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 630 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 1,620,000 هزار تومان


4000 ورودی روزانه


 
960,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 4000 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 4 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 960 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 2,520,000 هزار تومان


5000 ورودی روزانه


 
1,050,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 5000 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 2 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 1,050,000 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 2,700,000 هزار تومان


6000 ورودی روزانه


 
1,440,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 6000 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 4 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 1,440,000 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 3,780,000 هزار تومان


8000 ورودی روزانه


 
2,040,000 تومان
Месечно

تعداد ارسال روزانه این پکیج ( 8000 ورودی گوگل )
تعداد کلمات کلیدی ( 6 عبارت )
تاثیرات پکیج عبارتند از
- تقویت سئو و قدرت دامین سایت
- بهبود و ارتقا درصد بانس ریت الکسا
- بهبود و رشد فوری و طبیعی رنک الکسا
- افزایش 100 درصدی رتبه کلمه کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- ارتقا و افزایش محبوبیت سایت
- افزایش و ارتقا رنک موز
- افزایش پیج اتوریتی
- افزایش دامین اتوریتی
- بهبود و ارتقا درصد Daily Pageviews per Visitor الکسا
- بهبود و ارتقا درصد Daily Time on Site الکسا
- قیمت عالی نسبت به بازدهی و کیفیت
- تضمین عدم پنالتی شدن سایت
-زمان تاثیر گذاری حداقل 7 روز و حداکثر 90 روز (در پکیج های 3 ماهه)
قیمت ماهانه 2,040,000 هزار تومان
قیمت 3 ماهه 5,400,000 هزار تومان


ma

ارسال پیامک بلک لیست