ورودی گوگل

300 ورودی روزانه


 
25,000 تومان
ماهانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود


2 کلمه تعداد کلمه کلیدی

30 روز ثابت مدت ارسال

300 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه

9000 جمع کل ارسالی ماهانه

550 ورودی روزانه


 
43,000 تومان
ماهانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
ارسال ها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود


3 کلمه تعداد کلمه کلیدی

30 روز ثابت مدت ارسال

550 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه

16.500 جمع کل ارسالی ماهانه

پکیج تستی 7 روزه


 
12,000 تومان

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
این سرویس برای هر مشتری تنها یکبار فعال میگردد .
ارسال ها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود


2 کلمه تعداد کلمه کلیدی

7 روز ثابت مدت ارسال

450 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه

3.150 جمع کل ارسالی ماهانه

1000 ورودی روزانه


 
56,000 تومان
ماهانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود


4 کلمه تعداد کلمه کلیدی

30 روز ثابت مدت ارسال

1000 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه

30.000 جمع کل ارسالی ماهانه

نکته

3000 ورودی روزانه


 
159,000 تومان

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود


4 کلمه تعداد کلمه کلیدی

30 روز ثابت مدت ارسال

3000 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه

90.000 جمع کل ارسالی ماهانه

نکته

10.000 ورودی روزانه


 
419,000 تومان

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
این سفارش برای سایت هایی معمولی پیشنهاد نمیگردد


6 کلمه تعداد کلمه کلیدی

30 روز ثابت مدت ارسال

10.000 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه

300.000 جمع کل ارسالی ماهانه

نکته

پکیج 7 روزه ویژه سال 96


 
29,000 تومان

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود


2 کلمه تعداد کلمه کلیدی

7 روز ثابت مدت ارسال

1396 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه

9.772 جمع کل ارسالی ماهانه

ma

ارسال پیامک بلک لیست