Sep 22nd هفته دفاع مقدس یاد باد (کد تخفیف سیستم بازدید ساز)

چشم پاک دختری از جمله‌ای تر مانده استچشم‌های پاکش اما خیره بر در مانده استروی دیوار اتاق کوچک تنهایی‌اش *** عکس بابایش کنار شعر مادر مانده است . . . .فرا رسیدن هفته دفاع مقدس بر امت سلحشور ... بیشتر »