فضای پشتیبان (هاست بک آپ)

500 مگابایت
 • 500 MB فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
1000 مگابایت
 • 1000 MB فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
2000 مگابایت
 • 2000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
3000 مگابایت
 • 3000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
4000 مگابایت
 • 4000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
8000 مگابایت
 • 8000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
15000 مگابایت
 • 15000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
30000 مگابایت
 • 30000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
60000 مگابایت
 • 60000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین
90000 مگابایت
 • 90000 MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • مجاز استفاده از رپيدليچ
 • بله تحویل آنی
 • نامحدود FTP
 • بله فعال بودن PHP
 • نامحدود addon domain
 • نامحدود park domain
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود سایر امکانات
 • بله تحویل آنلاین