کارت خرید

ورودی گوگل

(انتخاب گروه دیگر)

300 ورودی روزانه
550 ورودی روزانه
پکیج تستی 7 روزه
1000 ورودی روزانه
3000 ورودی روزانه
10.000 ورودی روزانه
پکیج 7 روزه ویژه سال 96
300 ورودی روزانه
تعداد کلمه کلیدی
2 کلمه
مدت ارسال
30 روز ثابت
مقدار ارسال روزانه
300 ورودی ثابت
جمع کل ارسالی ماهانه
9000
25,000 تومان
ماهانه
مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
550 ورودی روزانه
تعداد کلمه کلیدی
3 کلمه
مدت ارسال
30 روز ثابت
مقدار ارسال روزانه
550 ورودی ثابت
جمع کل ارسالی ماهانه
16.500
43,000 تومان
ماهانه
مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
ارسال ها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
پکیج تستی 7 روزه
تعداد کلمه کلیدی
2 کلمه
مدت ارسال
7 روز ثابت
مقدار ارسال روزانه
450 ورودی ثابت
جمع کل ارسالی ماهانه
3.150
12,000 تومان
مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
این سرویس برای هر مشتری تنها یکبار فعال میگردد .
ارسال ها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
1000 ورودی روزانه
تعداد کلمه کلیدی
4 کلمه
مدت ارسال
30 روز ثابت
مقدار ارسال روزانه
1000 ورودی ثابت
جمع کل ارسالی ماهانه
30.000
نکته
56,000 تومان
ماهانه
مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
3000 ورودی روزانه
تعداد کلمه کلیدی
4 کلمه
مدت ارسال
30 روز ثابت
مقدار ارسال روزانه
3000 ورودی ثابت
جمع کل ارسالی ماهانه
90.000
نکته
159,000 تومان
مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
10.000 ورودی روزانه
تعداد کلمه کلیدی
6 کلمه
مدت ارسال
30 روز ثابت
مقدار ارسال روزانه
10.000 ورودی ثابت
جمع کل ارسالی ماهانه
300.000
نکته
419,000 تومان
مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
این سفارش برای سایت هایی معمولی پیشنهاد نمیگردد
پکیج 7 روزه ویژه سال 96
تعداد کلمه کلیدی
2 کلمه
مدت ارسال
7 روز ثابت
مقدار ارسال روزانه
1396 ورودی ثابت
جمع کل ارسالی ماهانه
9.772
29,000 تومان
مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود


Powered by WHMCompleteSolution