ورودی گوگل

300 ورودی روزانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود

 • 2 کلمه تعداد کلمه کلیدی
 • 30 روز ثابت مدت ارسال
 • 300 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه
 • 9000 جمع کل ارسالی ماهانه
550 ورودی روزانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
ارسال ها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود

 • 3 کلمه تعداد کلمه کلیدی
 • 30 روز ثابت مدت ارسال
 • 550 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه
 • 16.500 جمع کل ارسالی ماهانه
پکیج تستی 7 روزه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
این سرویس برای هر مشتری تنها یکبار فعال میگردد .
ارسال ها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود

 • 2 کلمه تعداد کلمه کلیدی
 • 7 روز ثابت مدت ارسال
 • 450 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه
 • 3.150 جمع کل ارسالی ماهانه
1000 ورودی روزانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود

 • 4 کلمه تعداد کلمه کلیدی
 • 30 روز ثابت مدت ارسال
 • 1000 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه
 • 30.000 جمع کل ارسالی ماهانه
 • نکته
3000 ورودی روزانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود

 • 4 کلمه تعداد کلمه کلیدی
 • 30 روز ثابت مدت ارسال
 • 3000 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه
 • 90.000 جمع کل ارسالی ماهانه
 • نکته
10.000 ورودی روزانه

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود
این سفارش برای سایت هایی معمولی پیشنهاد نمیگردد

 • 6 کلمه تعداد کلمه کلیدی
 • 30 روز ثابت مدت ارسال
 • 10.000 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه
 • 300.000 جمع کل ارسالی ماهانه
 • نکته
پکیج 7 روزه ویژه سال 96

مزایای مستقیم و غیر مستقیم پکیج های ورودی گوگل
- بهبود و طبیعی رنکینگ الکسا
- افزایش رنکینک کلمات کلیدی
- بهبود رتبه کلمه کلیدی در نتایج گوگل
- افزایش Clickthrough Rate
- افزایش Average Position
- افزایش mozrank
- افزایش Page Authority
- افزایش Domain Authority
نکته
ارسالها در تمامی ساعت شبانه روز تقسیم میشود

 • 2 کلمه تعداد کلمه کلیدی
 • 7 روز ثابت مدت ارسال
 • 1396 ورودی ثابت مقدار ارسال روزانه
 • 9.772 جمع کل ارسالی ماهانه