ثبت دامنه بین المللی آغاز شد

Saturday, April 11, 2015

TLDMin. سالهاثبت نامانتقالتمدید کردن
.in 1 15,000 تومان 45,000 تومان 35,000 تومان
.net 1 40,000 تومان 45,000 تومان 40,000 تومان
.com 1 36,000 تومان 40,000 تومان 36,000 تومان
.co 1 90,000 تومان 95,000 تومان 90,000 تومان
.org 1 40,000 تومان 45,000 تومان 40,000 تومان
.biz 1 40,000 تومان 45,000 تومان 40,000 تومان
.name 1 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.mobi 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
.asia 1 55,000 تومان 55,000 تومان 55,000 تومان
tv 1 100,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
.cc 1 80,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
.yt 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
.us 1 28,000 تومان 28,000 تومان 28,000 تومان


ma

ارسال پیامک بلک لیست