افزایش قیمت سرویس ها و ثبت و تمدید دامنه های بین المللی

Tuesday, December 6, 2016

احتراما ،  طی افزایش نرخ ارز مجبور به افزایش نرخ سرویس ها بخصوص دامنه های بین المللی شده ایم

 قیمت ها آپدیت شد .

با تشکر از شماma

ارسال پیامک بلک لیست